Ubytování Jeseníky. Nabízíme levné celoroční ubytování v atraktivní lokalitě Kouty nad Desnou.

ubytování Jeseníky, chata Jeseníky

      Prohlášení o zpracování osobních údajů             ... více
K relaxaci lze využít v létě venkovní bazén a celoročně miniwellness = vířivku (zastřešenou v zimní zahradě prosklenými posuvnými dveřmi, není vytápěná!) a saunu.  K dispozici je také výčep s chlazením ( bez piva od nás - za poplatek 350,-Kč) - v případě objednání i piva od nás - je výčep u 50l beček již v ceně piva , u menších se platí i výčep - na přání Vám dodáme  - pivo v objemech 15l , 30l a 50l spolu s výčepem , např. místní pivo Šerák...       Poplatek vířivka: 400 Kč / den  / vždy na celý pobyt Sauna: v ceně ubytování ... více
Dětem jsou k dispozici různé herní prvky jako klouzačka, pískoviště, dřevěnný domeček nebo venkovní bazén.   . ... více
Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované jak v Domečku tak i v apartmánu U Tří veverek Kouty. Host převzetím klíče od objektu vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit. Domeček je nutno od  22:00 hodin do 07:00 uzamykat. Domeček ubytuje pouze hosta, který se řádně přihlásí, tzn. ihned v den příjezdu předloží  správci objektu svůj občanský průkaz, pas nebo jiný platný doklad o totožnosti a uhradí doplatek pobytu včetně vratné kauce. Na základě objednaného ubytování je majitel (provozovatel) Domečku povinen objekt rezervovat od 15:00 do 17:00 hodin. Prodloužení této lhůty je možné, ale pouze individuální dohodě s klientem min. 24h před příjezdem. Domeček  užívá host na základě písemné objednávky ( mail, sms), případně osobního dojednání. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, je host oprávněn užívat Domeček nejdéle do 10.00 hodin dne, v němž ho uvolní a nejdříve od 15.00 hodin dne, od kterého má Domeček rezervován. Host, který se ubytuje před 06.00 hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou předcházející noc. Host, který neopustí objekt v čase určeném, je povinen uhradit  nocleh dalšího dne ( nebo mu nebude navrácena kauce). Provozovatel Domečku neručí nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a nedbalostí, za věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá host. V celém Domečku a okolí  nesmí host bez souhlasu správce objektu přemisťovat zařízení, provádět opravy, zasahovat do elektrické nebo vodovodní instalace a ovládání topení. Za škodu způsobenou na majetku Domečku odpovídá host v plném rozsahu. Host je oprávněn užívat zařízení, která v pokoji jsou a dále ty spotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů, depilátory, kulmy) pouze v prostorách koupelny.. Host není oprávněn vcházet do prostor sloužících personálu, dočasně uzavřených, nebo do kterých jim byl zakázán vstup. Host je povinen zachovávat v době od 22:00 do 07:00 hodin noční klid – porušení je pod pokutou nevrácení kauce a okamžitého ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady. Vyjma Silvestra 31.12. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla a vypnout spotřebiče. Uzavře okna a dveře. Závady, které na pokoji zjistil, nahlásí ihned po zjištění správci objektu. Host je povinen před odjezdem uvést Domeček do stavu jako při převzetí ( pouze základní úklid - vysvlečení povlečení, pokud má od ubytovatele ) a vyčkat příchodu ubytovatele ( správce/majitele) a zaplatit spotřebovanou energii ( elektrika/ dříví)  v případě pozdějšího vymáhání mu budou účtovány poplatky s ním související. V případě, že host předá Domeček s neúplným nebo poškozeným zařízením, zavazuje se uhradit škodu takto způsobenou  v plné výši. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru zejména v bazénu, vířivce, dětském hřišti a venkovních prostorách Domečku, schodištích a všude tam, kde nejvíce hrozí nebezpečí úrazu. Při vážném onemocnění nebo zranění hosta zajistí správce objektu potřebnou lékařskou pomoc, popřípadě odvoz do nemocnice. V případě, že host závažným způsobem poruší ubytovací řád (např. porušení nočního klidu, porušení zásad slušného chování a soužití s okolními sousedy.), má majitel nebo správce Domečku  právo ukončit ubytování bez náhrady a propadnutí složené vratné kauce!! Návrhy hostů, případně stížnosti přijímá správce/majitel objektu. Host se může vyjádřit i do  kroniky Domečku. Každý host je povinen šetřit vodou a elektrickým proudem. Za ztrátu, silné znečištění nebo roztržení ložního prádla je host povinen zaplatit náhradu, určenou správou Domečku . Znečistí-li host jakoukoliv místnost tak, že musí být očištěna, je rovněž povinen zaplatit škodu určenou správou Domečku. Ve venkovních prostorech Domečku je zakázáno křičet. Dále je všeobecně zakázáno chování, odporující zásadám bezpečnosti a jakkoliv znečišťovat veškerá zařízení . V prostorách bazénu a vířivky není dovoleno házení předmětů, provozování míčových her, skákání do vody a všech činností, při kterých hrozí poškození bazénu/ vířivky a jeho příslušenství či zranění hostů. Dále je zakázáno vzájemně se potápět a srážet druhé osoby do bazénu/ vířivky. Za případná zranění hostů nenesou provozovatelé zodpovědnost. Host je povinen chovat se na pokoji i v ostatních prostorách Domečku tak, aby nevznikl požár. S tímto souvisí STRIKTNÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉ BUDOVĚ pod peněžitou pokutou a ukončením pobytu bez náhrady!!! Porušení zákazu kouření uvnitř Domečku pod pokutou propadnutí vratné kauce a ukončení pobytu bez náhrady!!! Domácí mazlíčci jsou povoleni pouze po předchozí dohodě s majitelem!! Majitelé psů zodpovídají za čistotu kolem celého objektu i uvnitř chalupy - při venčení prosíme o  úklid po svých mazlíčcích. Správce objektu ani majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány ubytovací podmínky! Prosíme hosty, aby v Domečku používali přezůvky!!! Wifi - je na Domečku pouze pro stahování a psaní mailů, při stahování filmů dojde k rychlému vyčerpání dat a tím snížení i jeho rychlosti a kvality připojení.. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Pohyb v zařízení na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti (opatřeno kobercem proti uklouznutí),na mokrém povrchu (pokud bude podlaha čímkoli politá nebo zmočena, ohlaste provozovateli), úrazu elektrickým proudem. Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti- nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty, pozor na horkou vodu! Nesahat na krbová kamna, pokud se v nich topí. Nesušit oděv na radiátorech. Pozor na skleněné výplně dveří- při rozbití hrozí nebezpečí poranění sklem. Ve vířivé vaně ani v bazénu neponechávat děti bez dozoru. Nenechat je manipulovat s obsluhou vířivky. Nenechte je strkat různé předměty do elektrických zásuvek. Host nesmí mít v prostorách Domečku zbraně, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy. Nesmí rozdělávat oheň. V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty- označení směru únikových východů, součástí vybavení pokojů a společenských prostor je instalace signalizace- poplachový hlásič kouře. Na dobře přístupných a viditelných místech je Domeček vybaven přenosnými hasicími přístroji. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí..), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor. V případě že host nastoupí po smluveném termínu, nebo nastoupí méně osob než je uvedeno v potvrzení rezervace, hradí celý rezervovaný pobyt. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.  Podmínky ubytování:  Pojištění pobytů: Objednaný pobyt využívají klienti na vlastní zodpovědnost. Za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené NEODPOVÍDÁME.   Ukončení pobytu ze strany pronajímatele: Ubytovatel má právo okamžitě ukončit pobyt v případě že: dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během pobytu dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně v objektu v případě že dojde k ničení nebo poškozování ubytovacího zařízení (vandalismus) nebo rušení nočního klidu! Upozorňujeme, že nevzniká právo na vrácení platby za ubytování Další informace - ubytovací řád: V objektu je nutné používat vlastní přezůvky. Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedošlo k poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu. Z bezpečnostních důvodů klient nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostřední blízkosti Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti. 6.      Úhradu za ubytování ( doplatek ) je host povinen provést v hotovosti při nástupu  k ubytování (při převzetí klíčů), a to ve výši dle platného ceníku a plné ceny uvedené v potvrzení rezervace. V případě více rodin, platí pobyt najednou vždy první přijíždějící rodina nebo objednatel pobytu!!! V celém objektu je zakázáno kouřit  Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče u správce ubytovacího zařízení. V případě ztráty klíče od Domečku uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou (včetně klíčové vložky), bezpečnostní zámek od vchodových dveří. V den ukončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10. hodiny, jinak bude účtována další noc ( nebo dle domluvy). Všichni hosté musí dbát o čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího objektu.  V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin musí být v ubytovacím zařízení dodržován noční klid. Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení, pokud nebyly svěřeny do úschovy. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem. K parkování je možno využít vyhrazená parkovací místa vedle Domečku zdarma. V případě hrubého nebo opakovaného porušování podmínek ubytování má majitel objektu právo ubytování zrušit. Majitelé psů zodpovídají za čistotu kolem celého objektu i uvnitř - při venčení prosíme o  úklid po svých mazlíčcích. OCHRANA SPOTŘEBITELE: Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). TRIVIUM TRADE s.r.o, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace: Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: TRIVIUM TRADE s.r.o., IČO: 27767400, se sídlem: Smržická 454/25, Držovice 796 07, DIČ CZ27767400, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 63119, vložka C, adresa pro doručování elektronické pošty: petra.nikita@seznam.cz, zacekkamil@seznam.cz, telefonní číslo: 604 356 147, 603 575 023; hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb; označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování; cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena na internetových stránkách a sdělena v odpovědi na objednávku rezervace a to e-mailem, SMS zprávou nebo telefonicky (tj. v případě objednání ubytování v den příjezdu a uskutečněné telefonicky). Je možná i individuálně dohodnutá cena. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky; způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně; náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby; údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je   Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz “   Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu. označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika; údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;           V Koutech nad Desnou dne 4.4.2016                                                 Vedení Domečku U Tří veverek / TRIVIUM TRADE s.r.o.   ... více
VÍŘIVKA Dodržujte základní hygienické návyky. Před vstupem do vířivky se důkladně osprchujte!! Pokud tak neučiníte, dojde ke zpěnění vody ve vířivce a vzniku mastných kol na povrchu, což nelze reklamovat jako závadu!! Je nezbytné z těla odstranit zbytky deodorantů, parfémů, mýdla a šampónů. Po osprchování používejte prosím na terase nazouváky, předejdete tak zanesení nečistot a písku do vířivky. Tyto nečistoty mohou způsobit poruchu čerpadel a poškrábat skelet vířivky. Stav vířivky je po ukončení pobytu kontrolován. Ve vířivce platí zákaz kouření, konzumace jídla a nápojů.Vstup dětí do vířivky je povolen pouze s dozorem dospělé osoby. Do vířivky  vstupuje každý návštěvník na vlastní zodpovědnost. V případě nemoci je vstup do vířivky ZAKÁZÁN. Zdravotní stav a návštěvu vířivky konzultujte se svým lékařem. Prosím, nepřenastavujte ohřev a filtrační cyklus..Teplota vody ve vířivce je nastavena výrobcem výrobcem na 36°C, nelze samovolně upravovat! Ovládejte pouze čerpadlo 1,2,3, vzduchové čerpadlo, osvětlení a případně rádio. Dodržujte prosím povolený počet osob ve vířivce. V případě většího počtu dojde k přelití vody, hladina klesne pod senzory vody. Nebude možné spustit filtraci ani masážní trysky. Je nutné vodu dopustit! Před odchodem spusťte FILTRACI a nasaďte termokryt a ujistěte se, že jsou senzory pod hladinou. Pokud filtraci nespustíte, voda se zakalí. V případě poškození nebo znečištění zařízení je návštěvník povinen škodu ohlásit a uhradit provozovateli. Poplatek vířivka: 400 Kč (na každý den pobytu) / objednává se vždy na celý pobyt/ nelze jen na určité dny!!! ... více
V prvním nadzemním podlaží (přízemí) se nachází technická místnost k odložení zavazadel, lyží apod.; koupelna - (zděný sprchový kout, WC, elektrický žebřík); Pokoj č. 1 - (2 lůžka, možnost dětské postýlky); kuchyň - (myčka, lednice, mrazák, horkovzdušná trouba s grilem, indukční varná deska, mikrovlnná trouba, veškeré nádobí), společenská místnost – obývací pokoj (TV + satelit, video, DVD přehrávač); pokoj je vytápěn krbovou vložkou s rozvodem teplého vzduchu do všech pokojů. Druhé nadzemní podlaží (1. patro) tvoří: Pokoj č. 2 (2 dvoulůžka), pokoj č. 3 (1 dvoulůžko, 1 lůžko, možnost přistýlky až pro 2 osoby - rozkládací pohovka na každodenní spaní), Pokoj č. 4 (1 dvoulůžko, 1 lůžko), koupelna (vana, WC, elektrický žebřík). Celý objekt je vytápěn krbovou vložkou s rozvodem teplého vzduchu a elekt. přímotopy. Každý pokoj lze tepelně manuálně upravit dle vlastní potřeby. Chalupa je novostavba, kolaudovaná 12/2010, velice komfortně a účelně zařízená a proto využitelná nejen k rekreaci, ale i ke společenským akcím, oslavám, apod. K relaxaci lze využít finskou saunu a vířivku, které jsou zpoplatněny (viz. ceník) nebo venkovní bazén. Dětem jsou k dispozici různé herní prvky (klouzačka, pískoviště, trampolína). Majitel po domluvě poskytuje ložní prádlo, tablety do myčky, dřevo...aj.,(dle ceníku). Typy pokojů POKOJ 1 - přízemí (2+1 přistýlka) 1 dvojlůžko možnost  postýlky šatní skříň     POKOJ 2 - 1.patro (4+0) 2 dvojlůžka komoda šatní skříň       POKOJ 3 - 1.patro (3+2 přistýlka) 1 dvojlůžko, 1 lůžko, 1  rozkládací pohovka komoda šatní skříň       POKOJ 4 - 1.patro (3+1 přistýlka) 1 dvojlůžko, 1 lůžko možnost  přistýlky komoda šatní skříň ... více